top of page

Pedicure Praktijk Voorhout staat garant voor een professionele werkwijze. Deze werkwijze houdt rekening met onderstaande Algemene Voorwaarden die in grote lijnen overeenkomt met de Algemene Leveringsvoorwaarden van de Uiterlijke Verzorgingsbranche, AV CZ/90 december 2009, welke zijn gedeponeerd bij de Sociaal Economische Raad (SER) en per 1 januari 2010 van kracht is geworden. 

 

Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pedicure Praktijk Voorhout en een klant waarop Pedicure Praktijk Voorhout deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

 2. Een overeenkomst komt tot stand nadat de klant gevraagd heeft om een behandeling en Pedicure Praktijk Voorhout aangegeven heeft die behandeling uit te zullen voeren. 

 3. Een overeenkomst komt eveneens tot stand nadat klant online op de website van Pedicure Praktijk Voorhout een bestelling heeft gedaan. 

 

Diensten 

 1. Pedicure Praktijk Voorhout staat ervoor in dat de door haar verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst, dat de werkzaamheden worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming is met de eisen van goed en zorgvuldig vakmanschap én met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen volgens de richtlijnen van de HAM (Hygiëne, Arbo en Milieu) en de Code van het voetverzorgingsbedrijf.

 2. Pedicure Praktijk Voorhout licht de klant vooraf in over de aard en omvang van de behandeling, de in redelijkheid te verwachten resultaten en de mogelijke risico’s verbonden aan de behandeling. Pedicure Praktijk Voorhout vraagt de klant naar informatie die relevant is om de behandeling goed uit te kunnen voeren. 

 3. Pedicure Praktijk Voorhout acht zich verplicht te werken volgens de geldende wet en regelgeving en stand der techniek.

 4. Pedicure Praktijk Voorhout zal geen handeling verrichten die buiten haar beroepscompetenties valt. 

 5. Pedicure Praktijk Voorhout is gerechtigd om de werkzaamheden, ongeacht de reden, door derden te laten verrichten, mits de klant hiermee akkoord gaat. Is dit niet het geval, dan is de klant gerechtigd de afspraak, met uitzondering van het voetonderzoek zelf, kosteloos te annuleren. 

 6. Pedicure Praktijk Voorhout is te allen tijde gerechtigd, ongeacht de reden, een behandeling of levering van producten te weigeren. 

Contra Indicaties

In het belang van de gezondheid van de klant, Pedicure Praktijk Voorhout en andere klanten kan de klant in geval van onderstaande contra indicaties niet worden behandeld:

 1. Besmettelijke huidziekten.

 2. Griep of ernstige verkoudheid.

 3. Koorts.

 4. Indien de te behandelen huid verweekt is door salicylzuur (likdoornpleisters).

 5. Reuma-, diabetes-, risico- en oncologische voet.

 

Afspraken

 1. De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak, aan Pedicure Praktijk Voorhout melden. Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Pedicure Praktijk Voorhout daarvoor het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de klant berekenen. 

 2. Indien de klant meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Pedicure Praktijk Voorhout de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. 

 3. Pedicure Praktijk Voorhout zal overmacht, mits redelijk aantoonbaar, in acht nemen en deze niet in rekening brengen. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt: “van overmacht is sprake als het gaat om abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden”.  

 

Ambulant

 1. Indien een behandeling bij de klant thuis plaatsvindt, dient de klant zorg te dragen voor voldoende ruimte en de door de Pedicure Praktijk Voorhout gevraagde faciliteiten beschikbaar te stellen die nodig zijn om een goede behandeling mogelijk te maken. Tevens dient de klant te zorgen voor een zo hygiënisch mogelijke omgeving. Indien de klant deze normen niet of onvoldoende nakomt is Pedicure Praktijk Voorhout gerechtigd de behandeling te weigeren, dan wel te staken en het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de klant in rekening te brengen. 

 2. Indien niet wordt opengedaan en daardoor de behandeling niet kan plaats vinden, worden alsnog alle kosten in rekening gebracht en volgt er een factuur die men binnen 7 dagen dient te voldoen, onder vermelding van naam en factuurnummer. 

 

Tarieven en betaling  

 1. Pedicure Praktijk Voorhout vermeldt alle tarieven van behandelingen op de website en zichtbaar in de praktijk. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. Eventuele prijswijzigingen worden in de praktijkruimte en op de website tijdig kenbaar gemaakt. 

 2. De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten bij voorkeur via betaalverzoek, bankoverschrijving of contant te voldoen.

 3. Indien er sprake is van facturering, dient deze, mits anders schriftelijk is overeengekomen, binnen 7 dagen volledig te zijn voldaan, onder vermelding van naam en factuurnummer. Tot dan blijven de geleverde producten en goederen eigendom van Pedicure Praktijk Voorhout. 

 4. Bij een behandeling of reeks behandelingen kan Pedicure Praktijk Voorhout de klant vragen om een vooruitbetaling van de totaalprijs. 

 5. Indien een reeks behandelingen vroegtijdig wordt afgebroken, dan kan Pedicure Praktijk Voorhout in overleg overgaan tot een gedeeltelijke terugbetaling van de totaalprijs, verminderd met de reeds uitgevoerde behandelingen. Deze regeling vervalt indien de klant de adviezen van Pedicure Praktijk Voorhout omtrent de behandelingen niet heeft opgevolgd en de klant zelf de reeks behandelingen vroegtijdig beëindigd. 

 

Persoonsgegevens en privacy 

 1. De klant voorziet voor de eerste behandeling Pedicure Praktijk Voorhout van alle gegevens, welke voor Pedicure Praktijk Voorhout relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening. 

 2. Pedicure Praktijk Voorhout neemt de persoonlijke gegevens van de klant op in een beveiligd geautomatiseerd systeem, en behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

 3. Pedicure Praktijk Voorhout zal gegevens van de klant gebruiken binnen de eigen praktijk. Uitsluitend met instemming van de klant kan Pedicure Praktijk Voorhout behandelgegevens ter beschikking stellen aan de huisarts of medisch specialist indien van toepassing. 

 4. Indien noodzakelijk, kan Pedicure Praktijk Voorhout contact opnemen met de huisarts of medisch specialist voor overleg, tenzij klant op dat moment duidelijk aangeeft daar op tegen te zijn. 

 5. Eigen persoons- en behandelgegevens zijn te allen tijde in te zien door de klant. 

 6. Voor nadere toelichting op bescherming persoonsgegevens verwijs ik u graag naar de Privacy verklaring, die ook op mijn website te vinden is.

Aansprakelijkheid 

 1. Pedicure Praktijk Voorhout is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door onjuiste en/of onvolledige verstrekte informatie door de klant over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

 2. Pedicure Praktijk Voorhout is niet aansprakelijk voor beschadiging of vermissing van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de praktijk. 

 3. Pedicure Praktijk Voorhout is tegenover de klant aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan Pedicure Praktijk Voorhout is toe te rekenen. De bedrijfsaansprakelijkheid is gedekt conform aansprakelijkheidsverzekering voetverzorging (AVB) van ProVoet.

 4. De klant is tegenover Pedicure Praktijk Voorhout aansprakelijk voor door Pedicure Praktijk Voorhout geleden schade die door een aan de klant toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt. 

 

Klachten 

 1. Indien de klant een klacht heeft over een product dan wel een klacht heeft over, of ten gevolge van, een behandeling, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 dagen, contact met Pedicure Praktijk Voorhout opnemen, zodat deze adequaat kan handelen door eventuele vervanging van het product, een eventuele vervolgafspraak of een doorverwijzing. Te lang wachten met de klacht kan nadelige gevolgen hebben voor de bewijspositie van de klant. 

 2. Pedicure Praktijk Voorhout dient klachten afdoende te onderzoeken. Pedicure Praktijk Voorhout zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. 

 3. Als de klacht niet in onderling overleg naar tevredenheid kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan De Geschillencommissie. 

Geschillenregeling 

Pedicure Praktijk Voorhout is via ProVoet aangesloten bij De Geschillencommissie voor de uiterlijke verzorgingsbranche.

 1. Geschillen tussen klant en Pedicure Praktijk Voorhout over de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomsten, kunnen zowel door de klant als door Pedicure Praktijk Voorhout aanhangig worden gemaakt bij De Geschillencommissie. 

 2. Een geschil wordt door De Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de klant zijn klacht eerst bij Pedicure Praktijk Voorhout heeft ingediend. 

 3. Voor nadere informatie over de Geschillencommissie verwijs ik u graag naar de ProVoet Consumentenfolder.

Garantie op producten en behandelingen 

 1. Pedicure Praktijk Voorhout geeft de klant tot 7 dagen na aankoop garantie op de producten en behandelingen. Deze garantie vervalt indien: 

 • De klant de adviezen van Pedicure Praktijk Voorhout omtrent het product of behandeling niet heeft opgevolgd. 

 • De klant producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

 • Het product dusdanig is beschadigd of is verbruikt dat deze niet meer terug te nemen is. 

Dit uitsluitend te beoordelen door Pedicure Praktijk Voorhout zelf. 

Beschadiging en diefstal 

 1. Pedicure Praktijk Voorhout heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt. 

 2. Pedicure Praktijk Voorhout meldt diefstal altijd en zonder enige uitzondering bij de politie. 

Gedrag en huisregels 

 1. De klant behoort zich in- en rond de praktijk volgens algemeen aanvaarde normen te gedragen.

 2. De behandelruimten zijn uitsluitend toegankelijk na toestemming van Pedicure Praktijk Voorhout. 

 3. Er wordt van de klant verwacht dat voeten schoon en gewassen zijn.

 4. Er wordt van de klant verwacht dat de teennagels vóór de pedicurebehandeling vrij zijn van nagellak.

 5. Huisdieren zijn in de behandelruimten niet toegestaan.

 6. In het hele pand geldt een rookverbod. 

 7. Indien een klant, na herhaaldelijke waarschuwingen, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Pedicure Praktijk Voorhout het recht de klant de toegang tot het pand te weigeren of te ontzeggen, zonder opgaaf van reden. 

Recht 

Op elke overeenkomst tussen Pedicure Praktijk Voorhout en de klant is, voor zover deze algemene voorwaarden niet voorziet, het Nederlandse recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. 

Slotbepaling 

Van toepassing is steeds de laatst, bij de Kamer van Koophandel, gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst. De laatste versie staat altijd ter inzage op de website van Pedicure Praktijk Voorhout: Algemene voorwaarden.

Contactgegevens

 

Pedicure Praktijk Voorhout

"De pedicure met hart voor voeten"

Veldzuringstraat 4

2215 WK Voorhout

06-49918423

info@pedicurepraktijkvoorhout.nl

www.pedicurepraktijkvoorhout.nl

Algemene voorwaarden (ingangsdatum 1 januari 2024)
bottom of page